Adatkezelési szabályzat

1.    A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az MT-GAS Consulting Kft. (székhely: 8600 Siófok, Klára utca 71., cégjegyzékszám: 14-09-304819, nyilvántartó hatóság: Somogy megyei Cégbíróság mint cégbíróság, adószám: 12765050-2-14) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
Az MT-GAS Consulting Kft. (a továbbiakban: Tanácsadó, Adatkezelő, Szolgáltató) a www.gaz1.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon megbízási szerződést kötő felhasználók, (a továbbiakban együttesen Felhasználó) adatait kezeli.
A jelen Szabályzat célja, hogy a Tanácsadó által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden Felhasználó számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).


2.    A TANÁCSADÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név:                     MT-GAS Consulting Kft.
Székhely és levelezési cím:         8600 Siófok, Klára utca 71.
Telefonszám:                 +36 84 550 082
Email cím:                 mt-gasconsulting@mt-siofok.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-97443/2016.


3.    Értelmező fogalmak

3.1.    érintett személy: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy (felhasználó); 
3.2.    személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 
3.3.    különleges adat: 
•    faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek- képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 
•    az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; 
3.4.    hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 
3.5.    tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 
3.6.    adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
3.7.    adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 
3.8.    adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 
3.9.    nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
3.10.    adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
3.11.    adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
3.12.    adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
3.13.    adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
3.14.    szolgáltatás: a www.gaz1.hu domain nevű weboldalon keresztül elérhető szolgáltatás;
3.15.    adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
3.16.    adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
3.17.    adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
3.18.    adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
3.19.    adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
3.20.    harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
3.21.    adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 


4.    A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

4.1.    Regisztráció. A regisztráció során az Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
cégnév,
saját név,
e-mail cím,
telefonszám

4.2.    Technikai adatok
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Tanácsadó rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá. 

4.3.    Cookie
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Tanácsadó a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső Tanácsadók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Felhasználó részére külső Tanácsadók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Felhasználó a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Felhasználó számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső Tanácsadók cookie-jait is letilthatják.) 
A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Tanácsadótól.

4.4.    Alkalmazott cookie-k:
Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Tanácsadó Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Tanácsadó a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
Biztonsági cookie.
Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Felhasználó részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics
Amennyiben az Felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
•    hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
•    hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
•    hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
•    hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.


4.5.    Egyéb célú adatkezelés
Telefonos beszélgetések rögzítése
Tanácsadó telefonos ügyfélszolgálatot (Call Center) tart fent, melynek során az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés rögzítésére kerül sor, melynek célja, hogy Tanácsadó fogyasztói jogvita esetén hitelt érdemlően rekonstruálni tudja az eseményeket.
Az Felhasználó a hívás kezdeményezésével az Infotv. alapján, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármilyen jellegű ügyben (panasztétel, információkérés stb.) a Tanácsadóhoz fordul telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, jelen dokumentumban foglalt teljes körű tájékoztatás megismerését követően Tanácsadó az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetést rögzítse.
Tanácsadó a hívást kezdeményező Felhasználót illetve egyéb Felhasználót a beszélgetés előtt tájékoztatja arról, hogy a beszélgetést rögzíti. A telefonon nyújtott rövid tájékoztatással Tanácsadó annak lehetőségét teremteni meg, hogy a Felhasználó eldönthesse: hozzájárul-e ahhoz, hogy az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetése rögzítésre kerüljön, vagy sem. Amennyiben az Felhasználó nem szeretné, hogy a telefonbeszélgetés rögzítése megtörténjen, rendelkezésére áll az a lehetőség, hogy a hívást megszakítsa és e-mailben vagy postai úton keresse meg Tanácsadót.
Tanácsadó a felvételt a telefonbeszélgetés rögzítésétől számított 1 hónapig tárolja.
Abban az esetben, ha a panaszt a Tanácsadó azonnal orvosolni nem tudja, vagy egyéb ok miatt az Felhasználó durván beszél, obszcén kifejezéseket használ, sértegeti az ügyfélszolgálati munkatársat vagy a Tanácsadót, Tanácsadó jogosult a hívás megszakítására.


5.    AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

5.1.    Az adatkezelésre a www.gaz1.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak az Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
A hozzájárulást az Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

5.2.    4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Tanácsadó az Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Tanácsadói tevékenység teljesítése, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében.

5.3.    Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az Felhasználó jogainak védelme.

5.4.    A Tanácsadó a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

5.5.    Tanácsadó a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Felhasználó terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.


6.    AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

6.1.    A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. 
6.2.    A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
6.3.    Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
6.4.    Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a 8.4. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.


7.    AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

7.1.    Az adatokat elsődlegesen Tanácsadó illetve Tanácsadó belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
7.2.    A felhasznált informatikai rendszer üzemeltetése, a Tanácsadói megbízás teljesítése, az elszámolás rendezése körében Tanácsadó adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. 

Adatfeldolgozók megnevezése:
On-line marketing, honlap üzemeltetés és fejlesztése tevékenység tekintetében:
Balla Péter ev.
Mail küldés tekintetében: Sendgrid.com

7.3.    A Tanácsadó az Felhasználók személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Felhasználó hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.


8.    E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

8.1.    A Tanácsadó kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
8.2.    Az e-mail címek kezelése elsősorban az Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
8.3.    A Tanácsadó által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Tanácsadó egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Tanácsadó bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Felhasználók részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Tanácsadó nem használja reklámozási célra.
8.4.    Hírlevél
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Tanácsadó csak az Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Tanácsadó a hírlevél igénybevétele során az Felhasználó által megadott adatokat kezeli.
Hírlevél esetében a Tanácsadó, mindaddig kezeli az Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Tanácsadó további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Felhasználót. Az Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről.


9.    Adatbiztonság

9.1.    Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
9.2.    Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
9.3.    Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő, különösen:
•    a jogosulatlan hozzáférés,
•    a megváltoztatás,
•    a továbbítás,
•    a nyilvánosságra hozatal,
•    a törlés vagy megsemmisítés,
•    a véletlen megsemmisülés és sérülés,
•    az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
9.4.    Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
9.5.    A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:
•    a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
•    a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
•    a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

9.6.    A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat:
•    a jogosult számára rendelkezésre álljon,
•    hitelessége és hitelesítése biztosított,
•    változatlansága igazolható legyen.
9.7.    Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között:
•    a számítástechnikai csalás,
•    a kémkedés,
•    a számítógépvírusok,
•    a spam-ek,
•    a hack-ek,
•    és egyéb támadások ellen.


10.    Az érintettek jogai

10.1.    Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
10.2.    Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
10.3.    Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
10.4.    Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
10.5.    Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
10.6.    Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.
10.7.    Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
10.8.    Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
10.9.    Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
10.10.    A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
10.11.    Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.


11.    Jogorvoslat

11.1.    Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha
•    a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
•    a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
•    törvényben meghatározott egyéb esetben.
11.2.    Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
11.3.    Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
11.4.    Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím:        1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím:     1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon:         +36 -1-391-1400
Fax:         +36-1-391-1410
E-mail:         ugyfelszolgalat@naih.hu 

12.    Bírósági jogérvényesítés

12.1.    Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
12.2.    A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
12.3.    A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
12.4.    Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
12.5.    Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
12.6.    A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.


13.    Kártérítés és sérelemdíj

13.1.    Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
13.2.    Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
13.3.    Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
13.4.    Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

14.    Egyéb rendelkezések

14.1.    Adatkezelő rendszere az Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
14.2.    Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.
14.3.    Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata, illetve a szolgáltatás használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.
14.4.    Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
14.5.    A Felhasználó a www.gaz1.hu domain nevű weboldal használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.
14.6.    A Szolgáltató fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Szolgáltató a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Felhasználó regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.
14.7.    Jelen Adatkezelési Szabályzat 2016 május 5-én lép hatályba.


15.    Alkalmazott jogszabályok

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 

•    2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
•    2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
•    2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
•    2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
•    2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
•    2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
•    16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Jelen adatvédelmi szabályzat az adatkezelő által egyoldalúan bármikor, a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett módosítható azzal, hogy az adatkezelő köteles ezen változásról megfelelő időben értesíteni a Felhasználót. Egyebekben az adatkezelő a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával jár el és azokat teljes körben érvényesíti. 


Siófok, 2016. május 5.