Felhasználási feltételek

Jelen dokumentum (továbbiakban: Szabályzat) az MT-Gas Consulting Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, üzemeltető, vállalkozó) és a Szolgáltató által a www.gaz1.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal, weblap) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó, felhasználó, megrendelő), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza. 

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed minden olyan szolgáltatásra, amely a www.gaz1.hu weboldalon keresztül történik. A weboldal által nyújtott szolgáltatás igénybevételének szabályait az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródik. A weboldal működésével, ajánlattételi és megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen szabályzat folyamatosan elérhető a weboldalon és letölthető a www.gaz1.hu/felhasznalasi-feltetelek címről.


1.    A Weboldal üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető)

Cégnév:    MT-Gas Consulting Kft.
székhely:     8600 Siófok, Klára utca 71.
cégjegyzékszám:     Cg.14-09-304819
adószám:     12765050-2-14
bejegyző bíróság:    Somogy megyei Cégbíróság
telefonszám:    +36 20 442 4473
e-mail cím.    ugyfelszolgalat@gaz1.hu    
képviselője:    Buday Rezső ügyvezető és Buday Pál ügyvezető

Tárhelyszolgáltató adatai:
Név:    DigitalOcean Inc.            
Székhely:     101 Ave of the Americas 10th Floor, New York 10013, USA
E-mail cím/web cím:    https://www.digitalocean.com/        


2.    Általános rendelkezések

2.1.    A jelen Felhasználási Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.
2.2.    A jelen Szabályzat 2016. május 5. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a jelen Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésének napján a weboldalon közzéteszi és ezzel egyidejűleg a felhasználót e-mailben értesíti.
2.3.    A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A módosított Szabályzat hatálybalépését követően a felhasználó az első bejelentkezésével kifejezetten elfogadja a módosított feltételeket és ettől fogva rá nézve kötelezően alkalmazandó. Amennyiben a felhasználó a módosított Szabályzattal nem ért egyet, úgy a regisztráció bármikor törölhető. A regisztráció törlésével a jelen szerződés megszűnik. 
2.4.    A www.gas1.hu weboldal Magyarországon működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért az Ügyfelek kifejezetten tudomásul veszik, hogy az Ügyfél és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Vitás kérdésekben az Ügyfél és a Szolgáltató aláveti magát a Siófoki Járásbíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.
2.5.    A weboldalon látható adatokról elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. A Szolgáltató nem vállal a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el az oldalakat, és úgy használja fel a talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják. 
2.6.    A jelentkezés elküldésével létrejött szerződés nyelve magyar, a magyar nyelv nem tudásából eredő félreértésekért, károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.


3.    A Szabályzat elfogadása alapján létrejövő jogviszony

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Szabályzat elfogadásával közte és a Szolgáltató között tanácsadásra vonatkozó távollévők között kötött szerződés jött létre. Amennyiben a felhasználó a Ptk. szerinti fogyasztónak minősül, akkor a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet az irányadó. Ennek során Üzemeltető a Felhasználó tanácsadójaként jár el és ennek során kezeli személyes és bizalmas üzleti adatait abból a célból, hogy a Felhasználó a földgázbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó döntését megalapozottan tudja meghozni. 
Az Üzemeltető a Weboldal Adatkezelési Szabályzatában és a vonatkozó jogszabályokban előírt módon kezeli a Felhasználó személyes adatait. A Weblap Adatkezelési Szabályzata a következő linken érhető el (itt).
Az Üzemeltető a felhasználó bizalmas üzleti adatai tekintetében minden olyan előírást köteles betartani, amely a felhasználóra vonatkozik, adatait bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Felhasználó jóváhagyásával adja át harmadik személynek.


4.    A Weblap célja

A Weblap célja, hogy annak segítségével az Üzemeltető földgázipari tanácsadói szolgáltatást nyújtson a felhasználó részére azáltal, hogy a Felhasználó a regisztrációval, adatai megadásával, a felhasználó által biztosított ügyfélszolgálaton keresztül, valamint egyéb a Weblapon nyújtott információk segítségével támogassa azt a döntését, hogy földgázbeszerzési eljárást indít-e és ha igen azt az Üzemeltető a Weblapon keresztül nyújtott szolgáltatásával teszi-e.
Továbbá célja a Weblapnak, hogy a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett szándéka esetén Üzemeltető fogadja a Felhasználó az erre vonatkozó Egyedi Megbízási Szerződés aláírásával létre jött megbízását csoportos földgázbeszerzési eljárás lefolytatására a Felhasználó által a Weblapon megadott adatok alapján.

5.    A Szolgáltatás bemutatása

A Weblapon Felhasználó információkat kap arról, hogy milyen lehetőségei vannak a szolgáltató váltásra. A Weblapon Felhasználó regisztrálhatja cégét, megadhatja cége adatait és információt kap arról, hogy a szolgáltató váltás esetén milyen mértékű megtakarítást érhet el új földgázellátási szerződés megkötésével. A Weblapon Felhasználó kezdeményezheti egy földgázbeszerzési eljárás lefolytatását, amely során új földgázbeszerzési szerződése jöhet létre.


6.    A Felhasználó teendői a Weblap használata során

A Felhasználó a következő adatokat kell megadja a szolgáltatás igénybevétele során:

Cégadatok

 • cégnév,
 • képviselő neve,
 • képviselő telefonszáma,
 • képviselő email címe,

Szerződéses adatok – a felhasználó szkennelt szerződését is feltöltheti, ebben az esetben a következő adatokat Üzemeltető tölti ki

 • Felmondási idő,
 • Határozott / határozatlan idejű szerződés,
 • Kötött / nem kötött szerződést a 2016-2017 gázévre,
 • Árképlet típusa,
 • Fix ár,
 • TTF spread,
 • Olaj árképlet paraméterei,
 • Rendszerhasználati fix díj elem,
 • Rendszerhasználati forgalom arányos díj elem,

Fogyasztási helyenkénti volumen adatok – tetszőleges számú fogyasztási hely adható meg:

 • Fogyasztási hely megnevezése,
 • Fogyasztási hely azonosítója (POD),
 • Fogyasztási hely címe,
 • Mérőteljesítmény,
 • Lekötött kapacitás,
 • Szezonális kapacitás igénybevétel adatai,
 • Tervezett havi fogyasztások

Felhasználó céges adatai:

 • Képviseletre jogosult személy neve,
 • Cégnév,
 • Székhely,
 • Cégjegyzékszám,
 • Adószám.

A bevitt adatok alapján az Üzemeltető saját korábbi pályáztatási eredményei és a Felhasználó adatai alapján megtakarítást becsül a Felhasználó számára. 
Felhasználó fenti információk birtokában dönt arról, hogy önálló Egyedi Megbízási Szerződés keretében kezdeményezi-e a földgázellátására vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolítását. Amennyiben a pályáztatás indítása mellett dönt, akkor alá kell írnia ez erre vonatkozó, Üzemeltető által számára megküldött Egyedi megbízási Szerződést és el kell fogadnia Üzemeltető erre vonatkozó ÁSZF-jét.

7.    A Felhasználó támogatása 
A Felhasználó a Weblapon végzett tevékenysége során a következő támogatásokat veheti igénybe:

 • az egyes kitöltendő mezők mellett található magyarázatok,
 • gyakran ismételt kérdések (GYIK) használata,
 • telefonos ügyfélszolgálat,
 • ügyfélszolgálat email útján,
 • online chat szolgáltatás az ügyfélszolgálattal.


8.    A tanácsadói szolgáltatás ellenértéke:

A jelen Szabályzat, mint távollévők között földgázipari tanácsadásra vonatkozóan megkötött szerződés alapján az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás a Felhasználó részére díjmentes. 
A díjmentesség nem vonatkozik arra az esetre, ha a Felhasználó, mint Megbízó Egyedi Megbízási Szerződést köt az Üzemeltetővel, mint Megbízottal a Felhasználó számára történő földgázbeszerzés lebonyolítása céljából. Erre a megbízási jogviszonyra és így annak díjazására is az Egyedi Megbízási Szerződés és annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződéses Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak.


9.    A Felhasználó felmondási joga

A Felhasználó a Szabályzat alapján létrejött jogviszony tekintetében az annak keretében nyújtott szolgáltatások igénybevételét korlátozásmentesen az erre vonatkozó email útján felmondhatja, ugyanakkor ebben az esetben a Weblap által nyújtott szolgáltatásokat már nem veheti igénybe.
Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a weboldalon igénybe vehető szolgáltatás ingyenes, így a felmondás egyetlen joghatása, hogy a tanácsadási szolgáltatást megszünteti. 
A Felhasználó felmondása esetén az Üzemeltető öt munkanapon belül köteles törölni a Felhasználó által a Weblapon rögzített adatokat.


10.    Vegyes rendelkezések

10.1.    Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
10.2.    Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 
10.3.    Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
10.4.    Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Felhasználó harmadik személy részére hozzáférést biztosít a www.gaz1.hu weboldalon található fiókjához, akkor a harmadik fél használatáért úgy felel, mintha ő használta volna az alkalmazást.
10.5.    Szolgáltató és az Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az Ügyfél és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a 2.4. pont az irányadó. 


11.    Panaszkezelés rendje

11.1.    A Weboldal célja, hogy a Felhasználók valamennyi igényét és célját megfelelő minőségben és hatékonysággal teljesítse. Szolgáltató törekszik arra, hogy a weboldalon igénybe vehető szolgáltatást a jelen Szabályzatnak megfelelően teljesítse. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van az őt érintő megállapodással, vagy a Weboldalon nyújtott szolgáltatással, illetve annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban meghatározott e-mail címen, vagy levél útján, illetve a honlap kommunikációs csatornáinak bármelyikén is közölheti. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a panaszügyintézés helye: 8600 Siófok, Klára utca 71.
11.2.    Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Felhasználónak a regisztráció során megadott elérhetőségek egyikére. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról úgyszintén jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Vevőnek. 
11.3.    Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
11.4.    A panasz leírásának tartalmaznia kell a panaszt tevő elérhetőségét, továbbá a panasz alapjául szolgáló tényék részletes és pontos leírását.